Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 20 maja 2022 r.

Nazwa pełna

BIURO OBRONY PRAW DZIECKA

KRS

0000972057

NIP

5273002874

REGON

522067431

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

19 maja 2022 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu zarządu upoważniony jest prezes samodzielnie lub fundator, jeśli pozostaje członkiem zarządu.

Cel działania

Pomoc dzieciom w trudnej sytuacji życiowej pomoc dzieciom krzywdzonym, prześladowanym, wykorzystywanym niewolniczo i seksualnie, dyskryminowanym pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób działalności charytatywna podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej działalność na rzecz mniejszości narodowych ochrona i promocja zdrowia działanie na rzecz osób niepełnosprawnych promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz praw kobiet i mężczyzn działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych nauka, edukacja, oświata i wychowanie krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży kultura i sztuka, ochroną dóbr kultury i tradycji upowszechnianie kultury fizycznej i sportu porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami promocja i organizacja wolontariatu ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego działania związane z obroną praw zwierząt działania związane z ujawnianiem przestępstw oraz organizowanie pomocy ofiarom przestępstw prowadzenie schronisk i miejsc udzielania pomocy weterynaryjnej pomoc prawna ofiarom przestępstw oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej działania na rzecz równego traktowania ludzi bez względu na ich przekonania, wyznanie, rasę, narodowość oraz poglądy promocja kultury wysokiej tworzenie, upowszechnianie i realizowanie programów prewencyjno – rozwojowych i edukacyjnych dla dzieci. Organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń dla nauczycieli, rodziców i innych osób pracujących na rzecz dzieci a także osób odpowiedzialnych za realizację zadań tyczących opieki, wychowania i edukacji. Tworzenie, tłumaczenie i wydawanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych. Wydawanie kart pocztowych okolicznościowych prowadzenie, wspieranie lub zlecanie studiów i badań. Przyznawanie dotacji finansowych działania na rzecz aktywizacji zawodowej nauczycieli i rodziców małych dzieci pozostających bez pracy. Wydawanie książek wydawanie gazet wydawanie czasopism i pozostałych periodyków pozostała działalność wydawnicza i działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania. Działalność związana z projekcją filmów. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja w tym działalność w mediach społecznościowych. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych oraz innych dziedzinach badania rynku i opinii publicznej. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. Wychowanie przedszkolne. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. Nauka języków obcych. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane. Działalność wspomagająca edukację. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych. Działalność wspomagające wystawianie przedstawień artystycznych. Artystyczna i literacka działalność twórcza. Działalność obiektów kulturalnych. Działalność bibliotek. Działalność związana ze sportem. Działalność rekreacyjna. Opieka dzienna nad dziećmi.

Beneficjenci rzeczywiści
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

[email protected]