Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 4 kwietnia 2022 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA SAINT-GOBAIN W POLSCE

KRS

0000963382

NIP

5213962553

REGON

521642028

Adres siedziby

Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

1 kwietnia 2022 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie

Cel działania

Celem fundacji jest działalność w zakresie: a. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; B. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; C. Działalności charytatywnej; D. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; E. Działalności na rzecz integracji cudzoziemców; F. Ochrony i promocji zdrowia, g. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; H. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; I. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; J. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; K. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; L. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; M. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; N. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; O. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; P. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; Q. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; R. Promocji i organizacji wolontariatu; S. Promocji różnorodności i równouprawnienia oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. T. Promocji społecznej odpowiedzialności biznesu w szczególności w takich obszarach jak: zdrowie i bezpieczeństwo, włączenie społeczne inkluzja, przeciwdziałanie wykluczeniu, etyka i zgodność korporacyjna; U. Promocji środowiskowej odpowiedzialności biznesu z naciskiem na takie aspekty jak w szczególności: obieg zamknięty, zmiany klimatu, dobrostan, ślad węglowy, ślad wodny. V. Działalność na rzecz wspólnot lokalnych w najbliższym otoczeniu miejsca prowadzenia działalności podmiotów z grupy saint-gobain w Polsce w zakresie wskazanym w lit. T-v powyżej.

Beneficjenci rzeczywiści
Organ sprawujący nadzór