Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 9 marca 2022 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO POWIATU KRAPKOWICKIEGO "PARTNERSTWO DLA POWIATU KRAPKOWICKIEGO"

KRS

0000957018

NIP

1990127696

REGON

521404056

Adres siedziby

Malińska 1, 47-320 Gogolin, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

7 marca 2022 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia, składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, z których jeden jest prezesem lub wiceprezesem.

Cel działania

A. Budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego; B. Dążenie do przeciwdziałania dyskryminacji we wszystkich dziedzinach życia społecznego; C . Kształtowanie postaw otwartych na świat, promowanie wielokulturowości i tolerancji; D. Propagowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia ludzi, szczególnie z grup marginalizowanych społecznie; E. Tworzenie oferty edukacyjnej odpowiadającej aktualnym potrzebom; F. Popieranie, prowadzenie i upowszechnianie badań naukowych dotyczących problematyki praw człowieka i obywatela; G. Aktywizowanie, integrowanie i wspieranie środowisk lokalnych; H. Wspieranie działalności mniejszości narodowych i etnicznych oraz działanie na rzecz ich rozwoju; I. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; J. Podejmowanie inicjatyw w zakresie podnoszenia świadomości i wspierania potrzeb w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, kultury, turystyki, sportu, rekreacji, ekologii, rolnictwa i ochrony środowiska.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór