Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 24 kwietnia 2012 r.

Nazwa pełna

JAROSŁAWSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE ATEST 2000

KRS

0000095146

REGON

180191150

Adres siedziby

Opolska 1, 37-500 Jarosław, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

26 lutego 2002 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

§28 statutu: 1. Reprezentują atest i działają w jego imieniu łącznie co najmniej dwie osoby ze składu zarządu, w tym prezes. 2. Zarząd może upoważnić osoby spoza swojego składu do reprezentowania atestu w określonych sprawach i na wyznaczonym terenie. §38 statutu: do oświadczeń woli w sprawach majątkowych atestu wymagane jest łączne działanie dwóch osób ze składu zarządu, w tym prezesa.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Cel działania

A/ rozwój fotografii artystycznej b/ upowszechnianie fotografii poprzez wystawiennictwo i wydawnictwa c/ reprezentowanie interesów twórczych członków atestu oraz ochrona ich praw autorskich w kraju i za granicą.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 499 SĄD OKRĘGOWY W PRZEMYŚLU