Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 16 grudnia 2021 r.

Nazwa pełna

TECH TO THE RESCUE

KRS

0000937683

NIP

5272981322

REGON

520689393

Adres siedziby

Biała 4, 00-895 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

15 grudnia 2021 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji w tym w sprawach majątkowych, składać może dwóch członków zarządu działających łącznie lub samodzielnie preses. Zaciąganie zobowiązań o wartości powyżej kwoty 50. 000 zł wymaga oświadczenia woli przez dwóch członków zarządu działających łącznie.

Cel działania

1) promocja i organizacja wolontariatu, 2) działalność charytatywna, 3) dziłalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 4) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, 5) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 6) wspieranie organizacji, grup, inicjatyw i osób działających na rzecz wspólnego dobra, 7) zwiększanie dostępności kompetencji i zasobów niezbędnych do tworzenia produktów cyfrowych na rzecz pożytku publicznego, 8) tworzenie standardów działania rynku it w celu zrównoważonego rozwoju społeczeństw, 9) udrożnienie wymiany kompetencji i wiedzy pomiędzy branżą informatyczną a podmiotami realizującymi cele pożytku publicznego

Beneficjenci rzeczywiści
  • BENEFICJENT RZECZYWISTY JAKO OSOBA WCHODZĄCA W SKŁAD RADY FUNDACJI, KTÓREMU TO ORGANOWI PRZYSŁUGUJĄ KLUCZOWE UPRAWNIENIA NADANE PRZEZ STATUT – M. IN. POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU, PODEJMOWANIE DECYZJI O POŁĄCZENIU Z INNĄ FUNDACJĄ LUB O LIKWIDACJI FUNDACJI, UCHWALANIE PROJEKTU BUDŻETU FUNDACJI, NADZÓR I KONTROLA NAD FUNDACJĄ

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór