Nazwa pełna

FUNDACJA INICJATYW TWÓRCZYCH - TARGOWISKO INSTRUMENTÓW

KRS

0000923112

NIP

9512526856

REGON

520023872

Adres siedziby

Symfonii 1 / 31, 02-787 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

27 września 2021 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie

Cel działania

Głównym celem fundacji jest działanie na rzecz dobra publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki, w szczególności wytwórczości instrumentów muzycznych (historycznych, tradycyjnych, współczesnych) i związanej z nią działalności lutniczej, rzemieślniczej, muzycznej, artystycznej, edukacyjnej i badawczej. Cele szczegółowe fundacji to: 1. Prezentowanie, wspieranie i promowanie twórców instrumentów oraz upowszechnianie ich dorobku; 2. Ochrona, zachowanie, wspieranie sztuk i rzemiosł historycznych oraz tradycyjnych; W tym w sposób szczególny inicjowanie i promowanie działań na rzecz ich rozwoju oraz reintrodukcji we współczesnych realiach społecznych, kulturowych, rynkowych, technologicznych i informacyjno-komunikacyjnych; 3. Nawiązywanie więzi i wspieranie współpracy pomiędzy twórcami oraz podmiotami związanymi z wytwórczością instrumentów; 4. Przekraczanie barier instytucjonalnych, edukacyjnych, mentalnych, pokoleniowych, prowadzące do transferu wiedzy, doświadczenia, umiejętności i rozwoju kompetencji; 5. Wspieranie integracji wspólnot i środowisk twórczych poprzez warunki sprzyjające dialogowi, otwartości, współpracy i innowacjom; 6. Wspieranie inicjatyw społeczności, dążących do zachowania, upowszechnienia i rozwoju ich dorobku kulturowego; 7. Wzmacnianie i aktywizowanie twórców jako liderów zmiany społecznej, kulturowej i gospodarczej; 8. Wypracowywanie, testowanie i promowanie różnorodnych modeli animacji kulturowej oraz działanie na rzecz integracji społecznej; 9. Prowadzenie interdyscyplinarnej działalności badawczej i edukacyjnej; 10. Wspieranie przedsiębiorczości i innowacji gospodarczych, związanych z wytwórczością instrumentów; 11. Inicjowanie innowacyjnych i interaktywnych form współpracy pomiędzy sektorem publicznym, pozarządowym i biznesowym na rzecz systemowego wsparcia środowisk twórczych; 12. Upowszechnianie dostępności do kultury i edukacji; 13. Realizowanie i wspieranie działań artystycznych i edukacyjnych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, umożliwiających doświadczenie podmiotowego uczestnictwa w kulturze i podnoszących jakość życia jednostek i społeczności; 14. Promocja kultury Polskiej i mniejszości etnicznych w kraju i za granicą oraz stymulowanie dialogu międzykulturowego i współpracy międzynarodowej; 15. Wszelkie inne przedsięwzięcia związane z kulturą, pobudzające rozwój uczestnictwa w kulturze oraz edukacji kulturowej.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

PIOTR.PISZCZATOWSKI@GMAIL.COM