Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 26, obowiązujące od 1 lipca 2024 r.

Nazwa pełna

POLSKA IZBA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

KRS

0000092274

NIP

9730612134

REGON

971208125

Adres siedziby

Przemysłowa 30, 00-450 Warszawa, Polska

Forma prawna

IZBA GOSPODARCZA

Data rejestracji

15 lutego 2002 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1) jednoosobowo przez prezesa zarządu, z tym zastrzeżeniem, że prezes zarządu nie będzie uprawniony do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu pike w sprawach zobowiązań majątkowych pike przekraczających kwotę 50. 000,00 zł; Przy świadczeniach okresowych wartość zobowiązania określa się za roczny okres umowy a przy krótszych umowach za cały okres umowy, 2) łącznie przez prezesa zarządu oraz jednego wiceprezesa zarządu lub dwóch wiceprezesów zarządu łącznie

Zobacz jeszcze 40 wpisów historycznych
Cel działania

Celem pike jest: 1. Reprezentacja i ochrona interesów gospodarczych członków pike, w szczególności wobec organów państwowych i unijnych, samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i podmiotów krajowych i zagranicznych; 2. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej; 3. Popularyzacja idei komunikacji elektronicznej, w tym multimedialnych sieci telewizji kablowej; 4. Działalność oświatowa oraz edukacyjna w dziedzinie komunikacji elektronicznej; 5. Wspieranie należytego funkcjonowania systemu usług medialnych, w szczególności wolności środków przekazu i równego dostępu do dóbr kultury; 6. Kreowanie warunków rozwoju lokalnych mediów, w tym należytego wynagradzania i zarządzania prawami uprawnionych do programów lokalnych; 7. Działanie na rzecz efektywnego, przejrzystego i sprawiedliwego systemu licencjonowania utworów i przedmiotów praw pokrewnych.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

27,2 tys. zł

2006 r.

44 zł

Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR IZB GOSPODARCZYCH IG-3 SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE