Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 25 sierpnia 2021 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "WSCHODZĄCA ENERGIA"

KRS

0000917832

NIP

7282854572

REGON

389751390

Adres siedziby

Ziemowita 6 / 20, 92-413 Łódź, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

25 sierpnia 2021 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, niezbędne jest działanie łączne pierwszego współprzewodniczącego i drugiego współprzewodniczącego wraz z co najmniej jednym członkiem zarządu.

Cel działania

Celem działania stowarzyszenia jest: 1)reprezentowanie interesów mieszkańców Polski, w sprawach związanych z zakresem działania stowarzyszenia, w stosunku do władz samorządu terytorialnego i władz krajowych; 2)działanie na rzecz zapewnienia komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców Polski; Poprzez dbałość o: porządek, istniejącą zieleń i bezpieczeństwo; 3)działanie na rzecz rozwoju i poprawy warunków życia mieszkańców Polski; 4)integracja społeczności lokalnych, poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską; 5)działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia; 6)kształtowanie właściwych postaw społecznych dzieci i młodzieży z zakresu ochrony środowiska i solidarności; 7)popularyzacja zasad dobrego sąsiedztwa, wzajemnego szacunku, udzielania pomocy, iip.; 8)działania w zakresie kultury i sportu; 9)poprawa infrastruktury służącej społeczności lokalnej; 10)upowszechnianie wiedzy o środowisku przyrodniczo-kulturowym Polski 11)kształtowanie opinii i ocen społeczeństwa dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terenie Polski; 12)prowadzenie działalności na rzecz wzmacniania demokracji oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego; 13)przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej, degradacji środowiska; 14)dążenie do zrównoważonego rozwoju w poszanowaniu do przyrody, w szczególności drzewostanu; 15)dobroczynność.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór