Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 27 października 2021 r.

Nazwa pełna

INSTYTUT MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

KRS

0000913532

NIP

5361955987

REGON

389587765

Adres siedziby

Pomorska 2, 05-120 Legionowo, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

30 lipca 2021 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest prezes lub wiceprezes zarządu działający samodzielnie.

Cel działania

Celami fundacji są: (1) działanie na rzecz wzmocnienia instytucji małżeństwa, promowanie rozwiązań chroniących rodzinę, macierzyństwo i ojcostwo, (2) upowszechnianie pozytywnego obrazu małżeństwa i rodziny, jako naturalnego środowiska rozwoju człowieka, (3) upowszechnianie wiedzy na temat praw człowieka oraz leżącej u ich podstaw przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, (4) zwiększanie dostępu do rzetelnej wiedzy na temat płciowości, integralnie ujmowanej seksualności, małżeństwa i rodziny, (5) wspieranie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoim sumieniem i przekonaniami, (6) promowanie rozwiązań sprzyjających ochronie dzieci przed demoralizacją i deprawacją, (7) kształtowanie wśród młodzieży postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym, przeciwdziałanie podejmowaniu zachowań ryzykownych, (8) pomoc w integralnym rozwoju (duchowym, psychologicznym, społecznym i zawodowym) osobom zamierzającym zawrzeć związek małżeński oraz małżonkom.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.IMIR.PL