Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WOLNY KAZIEMIRZ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000889017

NIP

7162832036

REGON

388407873

Data rejestracji

15 marca 2021 r.

Adres siedziby

Mały Rynek 1, 24-120 Kazimierz Dolny, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kazimierza dolnego oraz wspieranie społecznej aktywności mieszkańców, w tym w szczególności: a) promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji, b) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między okolicznymi miejscowościami, c) wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych gminy kazimierz dolny, d) wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych, e) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, f) działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom, g) wspieranie ludzi, poprzez zapewnianie im możliwości samodzielnego radzenia sobie w codziennym życiu, tak by brali własne sprawy w swoje ręce, współpracowali i organizowali się, h) promowanie zdrowego trybu życia, podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych i innych, wymagane są podpisy-prezesa-samodzielnie, lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

PRZYSTANEKKORZENIOWA@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY