Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 8 maja 2018 r.

Nazwa pełna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OŁAWIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000086393

NIP

9121628742

REGON

931177539

Data rejestracji

29 stycznia 2002 r.

Adres siedziby

Ks. Kutrowskiego 20, 55-200 Oława, Polska

Cel działania

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami, - branie udziału w akcjach ratownicznych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, - informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, - rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturowo- oświatowej i rozrywkowej, - uczestniczenie i reprezentowanie ochotniczej straży pożarnej w organach samorządowych i przedstawicielskich, - wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

Zarzad Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarzadu reprezentuje ochotniczą straż pożarną na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu ochotniczej straży pożarnej prezes lub wiceprezes i skarbnik.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ REJ. A ST. 231/92 SĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ I CYWILNY SEKCJA REJESTROWA