Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 9 września 2020 r.

Nazwa pełna

SUDECKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCÓW

KRS

0000858975

NIP

6112808408

REGON

386986111

Adres siedziby

Borówkowa 8, 58-500 Jelenia Góra, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

9 września 2020 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Cel działania

1. Integracja środowiska sudeckich przedsiębiorców. 2. Rozpowszechnianie zasad etyki biznesu oraz budowanie prestiżu środowiska biznesu. 3. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków stowarzyszenia. 4. Podejmowanie działań lobbingowych w celu wykreowania województwa dolnośląskiego w szczególności obszaru gór sudeckich jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów zewnętrznych. 5. Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 6. Współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej. 7. Organizacja konferencji, szkoleń i seminariów. 8. Upowszechnianie zasad racjonalnego gospodarowania, nowoczesnego zarządzania oraz promowanie postępu technicznego, technologicznego i organizacyjnego. 9. Aktywny udział we wspieraniu i organizowaniu lokalnych akcji społecznych oraz charytatywnych.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór