Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 5 stycznia 2021 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNY LAS"

KRS

0000858410

NIP

8691999021

REGON

386972669

Adres siedziby

468, 32-861 Iwkowa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

8 września 2020 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia wobec osób trzecich oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezesa lub wiceprezesa.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

Celem stowarzyszenia "Wspólny las" jest podejmowanie działań w zakresie: 1) aktywizowanie i mobilizowanie mieszkańców do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich. 2) rozwoju kultury i sztuki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego. 3) rozwoju oświaty i wychowania oraz wyrównywania szans edukacyjnych, społecznych i obywatelskich dzieci, młodzieży i osób dorosłych na obszarach wiejskich. 4) realizacji działań z zakresu turystyki, rekreacji i sportu. 5) inicjatyw z zakresu rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej i zasobów ludzkich. 6) społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, a także działalności wspomagającej rozwój techniki i innowacyjności. 7) pomocy społecznej, działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczenie społecznym oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 8) działalności na rzecz rodziny, w tym wspierania rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz upowszechniania o ochrony praw dziecka. 9) ochrony i promocji zdrowia, propagowania zdrowego trybu życia, wspierania działań na rzecz ekologii oraz wykorzystania alternatywnych źródeł energii. 10) promocji i organizacji wolontariatu. 11) działalności na rzecz równości płci, mniejszości narodowych oraz osób niepełnosprawnych. 12) podtrzymywania tradycji narodowej, a także rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym ochrony języka regionalnego. 13) upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 14) współpracy i integracji międzynarodowej oraz wymiany doświadczeń ze społeczeństwami lokalnymi innych państw. 15) rozwoju i promocji produktów lokalnych. 16) działalności na rzecz osób w wieku senioralnym. 17) budowania i promocji wizerunku regionu. 18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagający rozwój demokracji. 19) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 20) upowszechniania i ochrony praw konsumentów. 21) pomocy polonii i polakom za granicą. 22) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

JASNOS@OP.PL