Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 22 czerwca 2020 r.

Nazwa pełna

"PRO PATRIA SEMPER"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000846276

NIP

9930677109

REGON

386340432

Data rejestracji

22 czerwca 2020 r.

Adres siedziby

Al. Tarnowskich 25, 33-100 Tarnów, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest: upowszechnianie ideałów oraz postaw patriotycznych, narodowych, zdrowego stylu życia w zgodzie z chrześcijańskim kanonem wartości, pomoc instytucjom i organizacjom w przedsięwzięciach mających na celu budowanie świadomości narodowej i pomocy drugiemu człowiekowi, wspieranie dyskursu społecznego na temat potrzeby i granic dumy, honoru, poświęcenia, wniosków płynących z analizy historycznej, zaufania i współpracy między polakami w kraju i za granicą, przezwyciężaniu przywar narodowych, tworzenia aktywnego i odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie inicjatyw przeciwdziałaj ącym zagrożeniom kulturowym i cywilizacyjnym utrudniającym odbudowę świadomego swej tożsamości społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, rozwój nauki, edukacji i oświaty, wspieranie inicjatyw zmierzających do organizowania edukacji pro-obronnej i upowszechniającej wiedzę na temat systemu bezpieczeństwa państwa w społeczeństwie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa każdorazowo prezes i skarbnik, przy czym podpis skarbnika może być zastąpiony przez podpisy dwóch innych członków zarządu

Rada Fundcji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY