Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 25 stycznia 2024 r.

Nazwa pełna

POLSKA AKADEMIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECIĘCEJ

KRS

0000841197

NIP

7831818445

REGON

386071311

Adres siedziby

28 Czerwca 1956 R. 135 / 147, 61-545 Poznań, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

15 maja 2020 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu i skarbnik zarządu działający łącznie, mają prawo do podejmowania czynności faktycznych i prawnych oraz składania, a także odbierania w imieniu akademii oświadczeń woli, w tym również w sprawach majątkowych.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: 1. Dążenie do zrzeszenia oraz współpracy środowiska naukowego, środowiska praktyków, środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami niepełnosprawności, na rzecz ochrony i zapewnienia pełnego i równego korzystania z wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby z niepełnosprawnością. 2. Upowszechnianie wiedzy o niepełnosprawności jako zagadnieniu multidyscyplinarnym, dotykającym wielu aspektów i obszarów życia. Podnoszenie poziomu umiejętności osobistych i zawodowych członków akademii, zachęcanie do szerzenia wiedzy i umiejętności oraz rozwijania pracy naukowej. 3. Współdziałanie w dokształcaniu członków akademii, w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami i władzami. 4. Budowanie platformy wymiany informacji oraz doświadczeń związanych z rozwiązywaniem problemów dotyczących niepełnosprawności. 5. Współpraca z władzami i organami administracji państwowej i samorządowej, mediami i innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością oraz w zakresie zmiany postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością i promocji włączania. 6. Inspirowanie ruchu wydawniczego z zakresu niepełnosprawności, propagowanie wiedzy o problemach osób z niepełnosprawnością wśród innych specjalności oraz współpraca z innymi towarzystwami w rozwiązywaniu zagadnień interdyscyplinarnych. 7. Organizowanie współpracy naukowej i specjalistycznej z towarzystwami krajowymi i zagranicznymi, a szczególnie z european academy of childhood disability. 8. Promocja i wspieranie inicjatyw naukowych w zakresie wszystkich aspektów i niepełnosprawności oraz publikacji wartościowych rezultatów powyższych badań. 9. Wspieranie medycznych i naukowych aspektów badawczych dotyczących znoszenia wszelkiego rodzaju barier (społecznych, architektonicznych, medycznych, komunikacyjnych itp. ) uniemożliwiających osobom z niepełnosprawnością pełny udział w życiu społecznym, leczenia przyczyn i skutków niepełnosprawności. 10. Wspieranie inicjatyw społecznych w Polsce mających na celu znoszenie barier, które utrudniają osobom z niepełnosprawnością pełny i skuteczny udział w życiu społecznym; 11. Dbałość o wysokie standardy etyczne i naukowe wszystkich aktywności wspieranych przez akademię. 12. Promocja, wspieranie i organizowanie pomocy humanitarnej oraz charytatywnej dla osób z niepełnosprawnością.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór