Nazwa pełna

FUNDACJA ANUKA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000835386

NIP

8212667641

REGON

385842611

Data rejestracji

23 marca 2020 r.

Adres siedziby

3, Czajków, 08-117 Wodynie, Polska

Cel działania

1. Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności na rzecz ochrony zdrowia psychofizycznego, poprzez dbałość o zasoby natury, nauki i kultury w naturalnych formach profilaktyki i terapii, w tym naturoterapii, arteterapii, kultury fizycznej i sportu. 2. Realizacja tego celu głównego jest wspierana przez działalność kulturalną, naukową i oświatową, w tym również polegającą na kształceniu ustawicznym studentów i współpracę w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, oraz wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności, rehabilitacji inwalidów i pomocy społecznej. 3. Dla osiągnięcia swych celów fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. Fundacja realizuje swoje cele, jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego, poprzez następujące działania: 1. Ochronę zdrowia poprzez; A)szerzenie profilaktyki zdrowotnej, b)prowadzenie poradnictwa, c)pomoc naturoterapeutyczną dla grup lub osób chorych i/lub niepełnosprawnych, w zakresie dietetyki, pracy z ciałem (joga, fizjoterapia, masaż), form relaksacji dźwiękiem, lub działaniem kreatywnym (malarstwo, psycho-rysunek, ceramika, taniec, śpiew i in. )- obejmującej profilaktykę, diagnozę i terapię. 2. Prowadzenie działalności badawczo-naukowej, doradczej, wydawniczej, kulturalnej, publicystycznej, informacyjnej, sportowej, turystyczno- przyrodniczej, oraz artystycznej i reklamowej . 3. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji w szczególności w zakresie wdrażania naturalnych i twórczo-rozwojowych kierunków i metod wychowania, kształcenia i terapii. Cd w statucie

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawnieni są: prezes zarządu samodzielnie albo dwóch członków zarządu działających łącznie.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY