Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 18 września 2023 r.

Nazwa pełna

LIGA OCHRONY PRZYRODY - OKRĘG WARSZAWSKI

KRS

0000831411

NIP

5262473251

REGON

385807419

Adres siedziby

Słowicza 32, 02-170 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

28 lutego 2020 r.

Zarząd Okręgu Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwie osoby z zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.

Cel działania

1. Kształtowanie właściwych postaw człowieka, a szczególnie młodzieży i dzieci przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń. 2. Dbałość o zapewnienie człowiekowi warunków życia w środowisku bezpiecznym dla jego zdrowia. 3. Zabieganie o zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody będących dziedzictwem i bogactwem narodowym. 4. Zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego dla współczesnych i przyszłych pokoleń, w szczególności przez: 1) zachowanie różnorodności biologicznej, 2) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego, 3) stwarzanie warunków do zachowania ciągłości występowania gatunków roślin, grzybów i zwierząt wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony, 4) ochronę walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień. 5. Kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody i środowiska przyrodniczego. 6. Upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie kultury i etyki ekologicznej.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Okręgu Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

LOPWAW@GMAIL.COM