Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 6 listopada 2023 r.

Nazwa pełna

LUBYCKIE STOWARZYSZENIE REGIONALNE

KRS

0000805984

NIP

9212039980

REGON

384471437

Adres siedziby

1 / 3, Ruda Żurawiecka-Osada, 22-680 Lubycza Królewska, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

27 września 2019 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub zastępcy prezesa.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Cel działania

1. Pielęgnowanie tradycji historycznych i kulturowych regionu roztocza (po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy), lubelszczyzny, podkarpacia oraz ziem dawnego województwa bełskiego. 2. Upowszechnianie dorobku i osiągnięć wyżej wymienionego regionu. 3. Uczestniczenie w rozwoju regionu we wszystkich dziedzinach życia. 4. Troska o dalszy rozwój życia kulturalnego i artystycznego, kultywowanie tradycji sztuki ludowej i opieka nad nią. 5. Popularyzacja rekreacyjno-turystycznych zalet regionu. 6. Promocja regionu w kraju i poza jego granicami. 7. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza. 8. Działalność naukowa i wydawnicza. 9. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 10. Upowszechnianie kultury, tradycji, sztuki i ochrona dóbr kultury. 11. Upowszechnianie ekologii, turystyki i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 12. Ochrona i promocja zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wspieranie osób niepełnosprawnych. 13. Podejmowanie, zgodnej z prawem, zorganizowanej działalności eksploracyjnej, mającej na celu ochronę wszelkich śladów i świadectw historii regionu i kraju.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór