Poprzednio

STOWARZYSZENIE EKOROZWOJU ZIEMI POCZEŚNIAŃSKIEJ

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 5 lipca 2018 r.

Nazwa pełna

EKO POCZESNA

KRS

0000079776

NIP

5731740139

REGON

150544407

Adres siedziby

Biała 33, Brzeziny Nowe, 42-263 Wrzosowa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

10 stycznia 2002 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych upoważnionych jest dwóch członków zarządu łącznie, w tym prezes lub wiceprezes.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Cel działania

1) ochrona środowiska naturalnego na terenie regionu częstochowskiego; 2) zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; 3) edukacja ekologiczna; 4) przeciwdziałanie patologiom społecznym, 5) kultywowanie tradycji; 6) działalność charytatywna; 7) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 8) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 9) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 10) wspierane i upowszechnianie kultury fizycznej; 11) ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 12) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa; 13) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 116 SĄD OKRĘGOWY W CZĘSTOCHOWIE - WYDZIAŁ I CYWILNY