Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 22 sierpnia 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE AEROSTAN-LANCKORONA

KRS

0000795637

NIP

5512641377

REGON

384168704

Adres siedziby

Zamkowa 16, 31-143 Lanckorona, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

21 sierpnia 2019 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie

Cel działania

1. Poprawa jakości powietrza w gminie lanckorona. 2. Ochrona środowiska. 3. Inicjowanie i wspieranie inicjatyw i postaw proekologicznych. 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, w celu poszerzenia świadomości w obszarze ochrony przyrody. 5. Współdziałanie ze wszystkimi podmiotami instytucjonalnymi i społecznymi realizującymi podobne cele. 6. Przedstawianie potrzeb środowiska naturalnego w oparciu o aktualny poziom wiedzy i wskazywanie na fundamentalne powiązania pomiędzy stanem środowiska a dobrostanem człowieka.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

POCZTA@AEROSTAN-LANCKORONA.PL