Nazwa pełna

FUNDACJA IM. O WORONIECKIEGO

KRS

0000785052

NIP

8992862179

REGON

383292141

Adres siedziby

Śliczna 20 / 5, 50-566 Wrocław, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

7 maja 2019 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Cel działania

1) krzewienie oświaty i działalność wychowawcza w duchu wartości chrześcijaństwa katolickiego , 2) utworzenie i prowadzenie niepublicznej katolickiej szkoły podstawowej, zwanej dalej szkoła, 3) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz katolickiej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promowanie postaw patriotycznych w narodzie Polskim, 4) zapewnianie środków na funkcjonowanie i rozwój szkoły oraz pozostałą działalność statutową, 5) zapewnienie budynku i jego adaptacja na potrzeby szkoły i pozostałej działalności statutowej.

Beneficjenci rzeczywiści
Organ sprawujący nadzór