Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 29 listopada 2023 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I KRAJOBRAZOWEGO - DENDROPOLIS

KRS

0000783201

NIP

5291826189

REGON

383266468

Adres siedziby

Myśliwska 1, 05-807 Podkowa Leśna, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

6 maja 2019 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w spawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

1. Propagowanie postaw obywatelskich i prospołecznych: a. Edukacja w zakresie praw i obowiązków obywatelskich. B. Działalność w zakresie praw człowieka i obywatela, a także działania na rzecz rozwoju demokracji, c. Wzmacnianie zaangażowania społecznego, obywatelskiego mieszkańców miast i wsi, kształtowania i rozwoju ich wysokiej świadomości obywatelskiej d. Umożliwiających mieszkańcom - obywatelom udział w konsultowaniu i opiniowaniu oziałań podejmowanych przez władze samorządowe, e. Organizowanie i udział w konsultacjach społecznych f. Prowadzenie społecznej kontroli praworządności. Jawności i przejrzystości funkcjonowania władz samorządowych. G. Działania na rzecz monitorowania i usprawnienia polityki informacyjnej władz samorządowych, h. Działanie na rzecz wdrażania w zycie dobrych praktyk sprawowania władzy samorządowej. 2. Kontrolowanie samorządu terytorialnego (w tym jego organów) co do zgodności jego postępowania z prawem min poprzez wnoszenie uwag. Skarg, wniosków i zawiadomień 00 odpowiednich organów, inicjowanie oraz udział na prawach strony w postępowaniach administracyjnych l sądowych, w tym dotyczących wykrytych nieprawidłowości lub w celu ich wykrycia, w szczególności wzakresie zadań i kompetencji samorządu terytorialnego dotyczących: i. Inwestycji budowlanych i procesu budowlanego. Ii. Ochrony środowiska, iii. Ochrony przyrody. Iv. Opieki zdrowotnej. V. Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, vi. Ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej. Gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; Wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpaoów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 3. Prowadzenia działań na rzecz ochrony przyrody i zabytków, zachowania unikalnego charakteru miast i wsi, w szczególności podkowy leśnej, ich kulturowego i przyrodniczego krajobrazu, min.; A. Zachowanie zabytkowego dziedzictwa architektonicznego. Urbanistycznego, przyrodniczego, krajobrazowego. B. Działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji. Obyczajów i dóbr kultury, c. Inicjatywy prowadzące do utrzymywania dobrostanu i wzbogacenia bioróźnorodności środowisk przyrodniczych, w szczególności terenów objętych formą ochronności. Promowanie działań na rzecz ochrony drzewostanu oraz pomników przyrody, d. Działania na rzecz monitorowania i przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska, wody, gle8y, powietrza, smogowi świetlnemu, akustycznemu i innych zjawisk szkodliwych dla środowiska e. Kontrolowanie władz samorządów terytorialnych z przestrzegania przepisów prawa dotyczących wan m in. Ustawy prawo budowlane. Ustawy prawo ochrony środowiska. Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych przepisów powszechnie obowiązujących znajdujących zastosowanie w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia prawa podejmowanie stosownych kroków prawnych w celu przeciwdziałania i zapobieżeniu negatywnym skutkom naruszenia prawa w szczególności poprzez zgłoszenie żądania wszczęcia lub dopuszczenia do udziału we właściwym postępowaniu oraz czynny udział w każdym stadium postępowania, które zostanie wszczęte z inicjatywy stowarzyszenia a przed wydaniem decyzji przez właściwy organ wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań kontrola polega również na udzieleniu wyjaśnień pomocy i wsparcia merytorycznego organom administracyjnym prowadzącym postępowania z udziałem jednostek samorządu terytorialnego 4. Inicjowanie, podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, obywatelskich, kulturalnych. Edukacyjnych. Gospodarczych, proekologicznych, prozdrowotnych, sportowych podejmowanych na rzecz dobra publicznego i polepszenia warunków życia mieszkańców, w szczególności: ciąg dalszy w statucie.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]