Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I KRAJOBRAZOWEGO - DENDROPOLIS

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000783201

NIP

5291826189

REGON

383266468

Data rejestracji

6 maja 2019 r.

Data ostatniej zmiany

6 maja 2019 r.

Adres siedziby

Myśliwska 132, 05-807 Podkowa Leśna, Polska

Cel działania

1. Propagowanie postaw obywatelskich I prospołecznych: a. Edukacja w zakresie praw I obowiązków obywatelskich, b. Wzmacnianie zaangażowania społecznego, obywatelskiego mieszkańców miast I wsi, kształtowania ich wysokiej świadomości obywatelskiej, d. Działania na rzecz wprowadzenia mechanizmów I narzędzi umożliwiających mieszkańcom konsultowaniu I opiniowaniu działań podejmowanych przez władze samorządowe, e. Prowadzenie społecznej kontroli praworządności, jawności I przejrzystości funkcjonowania władz samorządowych, f. Działania na rzecz monitorowania I usprawnienia polityki informacyjnej gminy, g. Działanie na rzecz wdrażania w życie dobrych praktyk sprawowania władzy samorządowej. 2. Prowadzenia działań na rzecz ochrony przyrody I zachowania unikalnego charakteru miast I wsi, w szczególności podkowy leśnej, ich kulturowego I przyrodniczego krajobrazu, min. : a. Zachowanie zabytkowego dziedzictwa architektonicznego, urbanistycznego, przyrodniczego, krajobrazowego, b. Działania na rzecz zachowania I rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów I dóbr kultury, c. Inicjatywy prowadzące do utrzymywania dobrostanu I wzbogacenia bioróżnorodności środowisk przyrodniczych, w szczególności terenów objętych formą ochronności, promowanie działań na rzecz ochrony drzewostanu oraz pomników przyrody, uzupełnianie drzewostanu o nowe nasadzenia gatunkami rodzimymi, które pozwolą na zachowanie równowagi przyrodniczej, promowanie działań na rzecz wzbogacania zieleni miejskiej o rodzime gatunki roślin miododajnych pożytecznych dla ptaków, d. Działania na rzecz monitorowania I przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza, smogowi świetlnemu, akustycznemu I innych zjawisk szkodliwych dla środowiska. , 3. Inicjowanie, podejmowanie I wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, gospodarczych, proekologicznych, prozdrowotnych, sportowych podejmowanych ciąg dalszy w statucie.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w spawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

MALGORZATA.STEPKA@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY