Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 27 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA KONTRWYWIADU GOSPODARCZEGO I OBYWATELSKIEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000768913

NIP

5492453743

REGON

382413565

Data rejestracji

28 stycznia 2019 r.

Adres siedziby

Jana Pawła Ii 10 / 2, 32-600 Oświęcim, Polska

Cel działania

Cele działania fundacji obejmują realizację zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności w sferze rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, nauki, techniki i technologii, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz rozpowszechniania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w praktyce gospodarczej, i są następujące: 1. Propagowanie wszelkich inicjatyw mających na celu pogłębianie zrozumienia istoty i roli wywiadu gospodarczego oraz kontrwywiadu gospodarczego i obywatelskiego w zarządzaniu przedsiębiorstwami, szczególnie przez promowanie zgodnego z przepisami prawa pozyskiwania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji, 2. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących promowaniu wywiadu gospodarczego oraz kontrwywiadu gospodarczego i obywatelskiego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 3. Inspirowanie organizacji środowiska naukowego oraz zawodowego wokół problematyki wywiadu gospodarczego oraz kontrwywiadu gospodarczego i obywatelskiego, 4. Inspirowanie badań naukowych nad problematyką funkcjonowania wywiadu gospodarczego oraz kontrwywiadu gospodarczego i obywatelskiego, 5. Propagowanie i upowszechnianie osiągnięć Polskiego środowiska naukowego oraz zawodowego zajmującego się problematyką wywiadu gospodarczego oraz kontrwywiadu gospodarczego i obywatelskiego, 6. Propagowanie osiągnięć zagranicznych w zakresie wywiadu gospodarczego oraz kontrwywiadu gospodarczego i obywatelskiego na terenie Polski, 7. Propagowanie etycznych aspektów funkcjonowania wywiadu gospodarczego oraz kontrwywiadu gospodarczego i obywatelskiego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 8. Dbanie o wysokie standardy etyczne w przedsiębiorczości i działalności zawodowej, c. D. W statucie

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu jednoosobowo lub jeden członek zarządu działający łącznie z pełnomocnikiem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

PASSELLA@TLEN.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY