Dane aktualne

Nazwa pełna

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POZNAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ POZNANIU

Forma prawna

ZWIĄZEK ZAWODOWY

Data rejestracji

9 stycznia 2002 r.

KRS

0000076426

REGON

630122280

Adres siedziby

28 Czerwca 1956 382, 61-440 Poznań, Polska

Cel działania

1. Związek realizuje cele I zadania określone w niniejszym statucie zgodnie z przepisami konstytucji rp, ustawy o związkach zawodowych I innych ustaw oraz ratyfikowanymi przez polskę konwencjami międzynarodowej organizacji pracy. 2. Celem ziązku jest obrona praw, godności I interesów pracowników, w tym: 1. Obrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych I kulturalnych pracowników I ich rodzin. 2. Obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bhp. 3. Harmonizowanie działania zakładu pracy z interesami pracowników. 4. Oddziaływanie na rzecz praworządności społecznej, sprawiedliwości, koleżeńskiej solidarności w stosunkach międzyludzkich. 5. Kształtowanie etyki zawodowej I sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych. 6. Inicjowanie I popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych I adaptacji społeczno- zawodowej młodych pracowników. 7. Współuczestnictwo w kształtowaniu I realizacji zadań społeczno- gospodarczych zakładu w celu pomnażania funduszu zakładu I jego sprawiedliwego podziału. 8. Umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego. 9. Kształtowanie aktywnych podstaw działania dla dobra rzeczypospolitej polskiej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są uprawnieni: - przewodniczący I inne osoby upoważnione przez zarząd związku. 2. Do składania oświadczeń woli wymagane jest łączne działanie dwóch osób

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH RZZ 1278 SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU

7 aktualnych powiązań