Przychody ogółem

Przychody podstawowej działalności operacyjnej

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

Przychody - ze sprzedaży

Przychody - Zmiana stanu produktów

Pozostałe przychody i zyski

Przychody finansowe - Odsetki

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody finansowe