Nazwa pełna

ENGIE SAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000710726

NIP

9522080379

REGON

142130451

Adres siedziby

Grochowska 312, 03-839 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

3 stycznia 2018 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

24,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są: 1) w przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu działający łącznie z prokurentem, który może działać wyłącznie z członkiem zarządu, 2) a w przypadku zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub prokurent, który może działać wyłącznie z członkiem zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
 • W PRZYPADKU SAR PW SP Z O.O Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA) NIE MA MOŻLIWOŚCI ZIDENTYFIKOWANIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 2 UST 2 PKT 1) LIT. A) TIRET PIERWSZE, DRUGIE, TRZECIE ORAZ CZWARTE USTAWY Z DNIA 1.3.2018 R O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (USTAWA). NIE MA BOWIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA KONKRETNEJ OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA SPEŁNIAŁABY PRZESŁANKI OKREŚLONE W TYCH PRZEPISACH. TYM SAMYM ZASTOSOWANIE ZNAJDZIE ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT A) TIRET PIĄTE USTAWY. DLATEGO SPÓŁKA JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
 • Od 9 maja 2018 r.

  PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 21 października 2021 r.

  PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Inne dane

Adres www

WWW.SARSERWIS.PL

Adres e-mail

SARSERWIS@SARSERWIS.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018