Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 27 kwietnia 2023 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA MISJI ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

KRS

0000703527

NIP

1231375723

REGON

368735618

Adres siedziby

Geodetów 45 / 13, Józefosław, 05-500 Piaseczno, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

10 listopada 2017 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie

Cel działania

1) działalność na rzecz rozwoju życia duchowego zgodnie z tradycją duchowości kościoła rzymskokatolickiego, w szczególności wspieranie działalności misji świętej teresy od dzieciątka jezus - misji modlitwy za kapłanów i osoby konsekrowane; 2) organizowanie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 3) działalność charytatywna na rzecz ubogich, w szczególności dzieci, rodzin wielodzietnych, rodzin adoptujących dzieci, pomoc rodzinom, które starają się o adopcję, rodzin patologicznych, osób wychodzących z nałogów, samotnych, chorych, księży kościoła rzymskokatolickiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i innych osób szczególnie potrzebujących; 4) pomoc rodzinom dotkniętym patologią, osobom wychodzącym z nałogów, samotnym, chorym, księżom kościoła rzymskokatolickiego znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i innym osobom szczególnie potrzebującym; 5) przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom i wykluczeniu społecznemu; 6) działalność na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 7) działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji; 8) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK RADY FUNDACJI, W SZCZEGÓLNOŚCI UPRAWNIENIE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór