Dane aktualne

Nazwa pełna

HMS ASSISTANCE SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

30 października 2017 r.

KRS

0000701746

NIP

5862324364

REGON

368641290

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał docelowy

75 tys. zł

Kapitał wpłacony

25 tys. zł

Adres siedziby

Kazimierza Pułaskiego 6, 81-368 Gdynia, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przedmiot pozostałej działalności
  • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych I medycznych

  • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia I fundusze emerytalne

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Działalność szpitali

  • Praktyka lekarska ogólna

  • Praktyka lekarska specjalistyczna

  • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność fizjoterapeutyczna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu dzialających łącznie lub członek zarządu działający z prokurentem.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018

Ta organizacja ma jeszcze 2 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »