Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 10 października 2017 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "FOTO POZYTYW"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000698564

NIP

7722414134

REGON

368484228

Data rejestracji

10 października 2017 r.

Adres siedziby

Dembowskiego 20, 97-500 Radomsko, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest: 1) rozwój fotografii artystycznej (fotografiki), technik szlachetnych w fotografii, w szczególności fotografii (fotografiki) dokumentalnej i reportażowej, 2) inicjowanie i wspieranie działań skupiających się na edukacji kulturalnej związanej w szczególności ze sztuką fotograficzną ( fotografiką), 3) upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy, w szczególności o fotografii (fotografice) jako jednej z dziedzin kultury i sztuki, 4) popularyzowanie i dokumentowanie krajobrazowego, przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa rzeczypospolitej Polskiej i krajów unii europejskiej za pomocą fotografii (fotografiki), 5) popularyzowanie twórców i przedstawicieli świata kultury i sztuki, w szczególności związanych z fotografiką, 6) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego, 7) upowszechnianie twórczości i wspierania wszelkich form aktywności artystycznej, 8) promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, 9) inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej, popularnonaukowej w zakresie gromadzenia oraz analizowania danych dotyczących życia kulturalnego w kraju i zagranicą, 10) aktywizacja i socjalizacja osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans m. In. Poprzez działania twórczej, w tym w szczególności: dzieci i młodzieży z domów dziecka i świetlic środowiskowych, jak również nie objętych tym wsparciem a wywodzących się z rodzin wieloproblemowych, przedstawicieli małych, lokalnych społeczności wiejskich i miejskich, seniorów, osób niepełnosprawnych, 11) wspieranie wszechstronnego rozwoju osobistego jednostki, w tym poprzez kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości, w szczególności wśród dzieci, młodzieży, 12) wspieranie i podejmowanie inicjatyw w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 13) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy transgranicznej, 14) promocja rzeczypospolitej Polskiej za granicą, c. D. W statucie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych może składać jednoosobowo prezes zarządu lub dwaj wiceprezesi zarządu działający łącznie.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY