Nazwa pełna

FUNDACJA "FOTO POZYTYW"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000698564

NIP

7722414134

REGON

368484228

Data rejestracji

10 października 2017 r.

Adres siedziby

Dembowskiego 20, 97-500 Radomsko, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest: 1) rozwój fotografii artystycznej (fotografiki), technik szlachetnych w fotografii, w szczególności fotografii (fotografiki) dokumentalnej I reportażowej, 2) inicjowanie I wspieranie działań skupiających się na edukacji kulturalnej związanej w szczególności ze sztuką fotograficzną ( fotografiką), 3) upowszechnianie I popularyzowanie wiedzy, w szczególności o fotografii (fotografice) jako jednej z dziedzin kultury I sztuki, 4) popularyzowanie I dokumentowanie krajobrazowego, przyrodniczego I kulturowego dziedzictwa rzeczypospolitej polskiej I krajów unii europejskiej za pomocą fotografii (fotografiki), 5) popularyzowanie twórców I przedstawicieli świata kultury I sztuki, w szczególności związanych z fotografiką, 6) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego, 7) upowszechnianie twórczości I wspierania wszelkich form aktywności artystycznej, 8) promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, 9) inicjowanie I wspieranie działalności naukowo-badawczej, popularnonaukowej w zakresie gromadzenia oraz analizowania danych dotyczących życia kulturalnego w kraju I zagranicą, 10) aktywizacja I socjalizacja osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans m. In. Poprzez działania twórczej, w tym w szczególności: dzieci I młodzieży z domów dziecka I świetlic środowiskowych, jak również nie objętych tym wsparciem a wywodzących się z rodzin wieloproblemowych, przedstawicieli małych, lokalnych społeczności wiejskich I miejskich, seniorów, osób niepełnosprawnych, 11) wspieranie wszechstronnego rozwoju osobistego jednostki, w tym poprzez kształtowanie pozytywnych cech charakteru I osobowości, w szczególności wśród dzieci, młodzieży, 12) wspieranie I podejmowanie inicjatyw w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 13) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy transgranicznej, 14) promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą, c. D. W statucie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach majątkowych I niemajątkowych może składać jednoosobowo prezes zarządu lub dwaj wiceprezesi zarządu działający łącznie.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY