Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 8 kwietnia 2021 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "W TROSCE O RODZINĘ" NA WZGÓRZU LORET W SIERPCU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000685478

NIP

7761701978

REGON

367776259

Data rejestracji

10 lipca 2017 r.

Adres siedziby

Wojska Polskiego 28A, 09-200 Sierpc, Polska

Cel działania

1. Podejmowanie szeroko rozumianej działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i ochrony praw dziecka; 2. Prowadzenie działalności charytatywnej; 3. Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin; 4. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 5. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa; 6. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 8. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 9. Działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 10. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 11. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 12. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 13. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa; 14. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspierające rozwój demokracji; 15. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 16. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 17. Promocja i organizacja wolontariatu; 18. Działalność na rzecz polonii i pomoc polakom za granicą; 19. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli upoważnieni są łącznie dwaj członkowie zarządu.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY