Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 13, obowiązujące od 9 stycznia 2024 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "W TROSCE O RODZINĘ" NA WZGÓRZU LORET W SIERPCU

KRS

0000685478

NIP

7761701978

REGON

367776259

Adres siedziby

Wojska Polskiego 28A, 09-200 Sierpc, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

10 lipca 2017 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli upoważnieni są łącznie dwaj członkowie zarządu.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Cel działania

1. Podejmowanie szeroko rozumianej działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i ochrony praw dziecka; 2. Prowadzenie działalności charytatywnej; 3. Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin; 4. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 5. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa; 6. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 8. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 9. Działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 10. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 11. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 12. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 13. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa; 14. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspierające rozwój demokracji; 15. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 16. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 17. Promocja i organizacja wolontariatu; 18. Działalność na rzecz polonii i pomoc polakom za granicą; 19. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór