Nazwa pełna

REALPRO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000665760

NIP

7811943130

REGON

366672055

Adres siedziby

Jana Henryka Dąbrowskiego 29, 60-840 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 marca 2017 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu, w tym prezes zarządu, łącznie albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku powołania zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu jednoosobowo.

Beneficjenci rzeczywiści
  • ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 PPKT A) TIRET TRZECIE USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY. OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ- SPÓŁKĄ STARTUP VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A., KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W REALPRO S.A.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Adres www

REALPRO.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017