Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 24 września 2009 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI SŁUBICKIEJ

KRS

0000065890

REGON

210335726

Adres siedziby

Wojska Polskiego 140, 69-100 Słubice, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

27 listopada 2001 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągnięcia zobowiązania upoważniony jest zarząd stowarzyszenia a do podpisywania w imieniu stowarzyszenia oraz składania oświadczeń upoważniony jest prezes zarządu lub jego zastępca albo dwóch członków zarządu łącznie. Pełnomocnikłów i przedstawicieli stowarzyszenia ustanawia zarząd w formie pisemnej.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

Podstawowym celem działalności stowarzyszenia jest ochrona interesów mieszkańców ziemi słubickiej, a w szczególności: 1) ochrona żywotnych interesów wszystkich mieszkańców, grup społecznych i zawodowych, 2) dotarcie do problemów środowiskowych i przekazanie ich do wiadomości wszelkich władz państwowych i samorządowych poprzez stowarzyszenie, 3) zapobieganie dominacji jakichkolwiek grup społecznych kosztem innych grup społeczno - zawodowych, a w szczególności ogółu społeczeństwa ziemi słubickiej, 4) typowanie i udzielanie poparcia kandydatom na stanowiska do władz lokalnych, sejmu i senatu, 5) wyrażanie opinii co do zamierzeń inwestycyjnych o charakterze lokalnym i regionalnym na terenie powiatu słubickiego, 6) sprzyjanie rozwijaniu się wszelkich inicjatyw gospodarczych na terenie ziemi słubickiej, 7) działanie na rzecz ochrony interesów mieszkańcow w zakresie opłat i podatków lokalnych, 8) przeciwstawianie się wszelkim przejawom patologii społecznej, korupcji, kumoterstwa, marnotrawstwa, 9) podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego i osobistego mieszkańców, 10) działanie na rzecz rozwijania świadomości regionalnej i poczucia wspólnoty mieszkańców ziemi słubickiej, 11) ochrona środowiska naturalnego, popularyzacja zagadnień ekologicznych, 12) działalność oświatowa, kulturalna, sportowa, 13) działalność na rzecz rozwoju i promocji naszego regionu, 14) działalność regionalna, kulturalna, promująca dziedzictwo narodowe. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, świadomości narodowej i obywatelskiej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 140 SĄD OKRĘGOWY W GORZOWIE WLKP.