Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "KATOLICKIE AMATORSKIE CENTRUM KULTURY W GDYNI MAŁYM KACKU"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000652731

NIP

5862312792

REGON

366083399

Data rejestracji

14 grudnia 2016 r.

Adres siedziby

Ks. Bpa Jana Bernarda Szlagi 3, 81-506 Gdynia, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest wystawianie przedstawień artystycznych, a także działalność charytatywna, działalność na rzecz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie, pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie ich szans, wspieranie rodzin i wartości prorodzinnych, rozwój kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

45,2 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu stowarzyszenia, w tym spraw majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017