Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 5 czerwca 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA COLLEGIUM NOBILIUM OPOLIENSE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000646065

NIP

7543131603

REGON

365834030

Data rejestracji

9 listopada 2016 r.

Adres siedziby

Powstańców Śląskich 22, 45-069 Opole, Polska

Cel działania

1) kształtowanie przyszłych Polskich elit w duchu patriotyzmu i służby publicznej na potrzeby Polskiej administracji państwowej, nauki, polityki, dyplomacji, biznesu, kultury i edukacji, 2) inicjowanie i wspieranie inicjatyw o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, naukowym, wychowawczym i społecznym, 3) promowanie społeczeństwa obywatelskiego, 4) kształtowanie postaw obywatelskich, inicjatyw społecznych i rozwiązań ustrojowych w duchu chrześcijańskich wartości, 5) wzmacnianie wspólnoty narodowej poprzez zwiększenie świadomości historycznej, 6) działalność na rzecz wzmacniania Polskiego wizerunku za granicą.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa jednoosobowo członek zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

KANCELARIA@COLLEGIUM.OPOLE.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY