Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 18 grudnia 2018 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA CENTRUM POZYTYWNYCH PRZEMIAN

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000641233

NIP

5050126154

REGON

365599882

Data rejestracji

10 października 2016 r.

Adres siedziby

Chełmska 4, 21-070 Cyców, Polska

Cel działania

1. Inicjowanie i wspieranie nowotorskich rozwiązań w różnorodnych działań życia społecznego, rozwoju osobistego w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce zdrowia, zdrowia psychicznego. 2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie. 3. Popularyacja idei mediacji, relacji rodzinnej i społecznej. 4. Wsperanie edukowanie w zakresie komunikacji rodzic-dziecko. 5. Praca nad budowaniem relacji rodzinnych i społecznych. 6. Rozwijanie i umacnianiepostaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 7. Wspieranie kobiet współuzależnionych. 8. Wspieranie i edukowanie kobiet i mężczyzn z przedziału 50+ wdrażanie zmian do czynnego życia, aktywności zawodowej i społecznej. 9. Działania artystyczne rozwijające edukację m. In. Muzyczną - terapia muzyczna. 10. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej seniorów. 11. Promowanie prozdrowotnego stylu życia wśród osób z chorobami cywilizacyjnymi (w tym chorobami układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego, cukrzycą, otyłością, depresją i innymi). 12. Podnoszenie i rozwijanie kwalifikacji osób zaangażowanych w działania fundacji w zakresie zgodnym z celami fundacji. 13. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji,z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie. 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000,00zł - oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać jednoosobowo prezes fundacji.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY