Nazwa pełna

FUNDACJA CENTRUM POZYTYWNYCH PRZEMIAN

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000641233

NIP

5050126154

REGON

365599882

Data rejestracji

10 października 2016 r.

Adres siedziby

Chełmska 4, 21-070 Cyców, Polska

Cel działania

1. Inicjowanie I wspieranie nowotorskich rozwiązań w różnorodnych działań życia społecznego, rozwoju osobistego w ochronie życia rodzinnego I profilaktyce zdrowia, zdrowia psychicznego. 2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie. 3. Popularyacja idei mediacji, relacji rodzinnej I społecznej. 4. Wsperanie edukowanie w zakresie komunikacji rodzic-dziecko. 5. Praca nad budowaniem relacji rodzinnych I społecznych. 6. Rozwijanie I umacnianiepostaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 7. Wspieranie kobiet współuzależnionych. 8. Wspieranie I edukowanie kobiet I mężczyzn z przedziału 50+ wdrażanie zmian do czynnego życia, aktywności zawodowej I społecznej. 9. Działania artystyczne rozwijające edukację m. In. Muzyczną - terapia muzyczna. 10. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej I sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia I pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej I społecznej seniorów. 11. Promowanie prozdrowotnego stylu życia wśród osób z chorobami cywilizacyjnymi (w tym chorobami układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego, cukrzycą, otyłością, depresją I innymi). 12. Podnoszenie I rozwijanie kwalifikacji osób zaangażowanych w działania fundacji w zakresie zgodnym z celami fundacji. 13. Rehabilitacja zawodowa I społeczna osób niepełnosprawnych.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji,z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie. 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000,00zł - oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać jednoosobowo prezes fundacji.

Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY