Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 11 października 2016 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA MIŁOŚNIKÓW KULTURY ŁEMKOWSKIEJ "ŁOSIE" A.W. JEWUSIAK

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000640607

NIP

7952538874

REGON

365616586

Data rejestracji

11 października 2016 r.

Adres siedziby

Majora Henryka Sucharskiego 2, 37-700 Przemyśl, Polska

Cel działania

1) prowadzenie działalności polegającej na promowaniu kultury. Języka ukraińskiego z jego dialektem łemkowskim, a także ochrona dziedzictwa kulturowego i tradycji terenów pogranicza polsko-ukraińskiego i polsko-słowackiego, a w szczególności terenów łemkowszczyzny. 2) budowanie i pogłębianie dialogu międzykulturowego, współpracy pomiędzy osobami i organizacjami z krajów europy środkowo-wschodniej oraz tolerancji dla współistnienia różnych narodowości, wyznań i tradycji. 3) rozwijanie kontaktów naukowych, społecznych, kulturalnych i artystycznych między przedstawicielami grup narodowych różnych krajów, społeczności i związków wyznaniowych. 4) działalność krajoznawcza i turystyczna w szczególności upowszechnianie krajoznastwa, turystyki oraz wypoczynku na terenach łemkowszczyzny.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do reprezentowania fundacji upoważniony jest prezes i wiceprezes zarządu - samodzielnie. 2. Rozporządzanie majątkiem fundacji lub zaciąganie zobowiązań przekraczających kwotę 5000 zł, w przypadku zarządu innego niż jednoosobowy wymaga złożenia oświadczenia woli przez dwóch członków zarządu jednocześnie, w tym prezesa lub wiceprezesa zarządu.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY