Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 17, obowiązujące od 27 lutego 2020 r.

Nazwa pełna

CAROCELLE SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000632690

NIP

5252575719

REGON

146995550

Data rejestracji

19 sierpnia 2016 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Gen. Józefa Zajączka 11 / 14, 01-510 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

105.9 tys. zł

Kapitał wpłacony

105.9 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

Przedmiot pozostałej działalności
  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

  • Produkcja artykułów spożywczych

  • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

  • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

  • Działalność wspomagająca edukację

  • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność paramedyczna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu spółki uprawniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego jedyny członek zarządu, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego - 2 (dwóch) członków zarządu działających łącznie lub 1 (jeden) członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016