Nazwa pełna

PROTOLIA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000610269

NIP

7811926404

REGON

364123960

Adres siedziby

Jana Henryka Dąbrowskiego 29, 60-840 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

5 kwietnia 2016 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarzadu albo jednego członka zarzadu łącznie z prokurentem. W przypadku powołania zarzadu jednoosobowego jedyny członek zarzadu reprezentuje spółkę samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
  • ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 PPKT A) TIRET TRZECIE USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY. OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ- SPÓŁKĄ STARTUP VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A., KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W PROTOLIA S.A.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

34,3 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.PROTOLIA.PL

Adres e-mail

BIURO@PROTOLIA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015