Dane aktualne

Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

24 marca 2016 r.

KRS

0000609116

NIP

7822615866

REGON

364029958

Adres siedziby

Mścibora 67, 61-062 Poznań, Polska

Cel działania

Celem twk jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych I ich rodzin, a w szczególności: 1)pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym I ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin I osób; 2)działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych I ich rodzin, 3)działalność naukowa, popularyzatorska I organizacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii I pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym; 4)działalność w środowisku osób niepełnosprawnych na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej I kulturowej; 5)działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wśród mniejszości narodowych I polonii za granicą; 6)ochrona I promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka niepełnosprawności I prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej I zawodowej; 7)promocja zatrudnienia I aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy I zagrożonych zwolnieniem z pracy; 8)upowszechnianie I ochrona praw kobiet niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz równych praw kobiet I mężczyzn pełnosprawnych I niepełnosprawnych; 9)działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych; 10)działalność wspomagająca rozwój wspólnot I społeczności lokalnych w środowisku osób niepełnosprawnych; 11)krzewienie nauki, edukacji, oświaty I wychowania w środowisku osób niepełnosprawnych; 12)rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku niepełnosprawnych a zwłaszcza wypoczynku dzieci I młodzieży; 13)rozwój kultury I sztuki wśród osób niepełnosprawnych; 14)upowszechnianie kultury fizycznej I sportu wśród osób niepełnosprawnych; 15)działalność na rzecz porządku I bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi I patologiom społecznym jako źródłom niepełnosprawności;

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania I zaciągania zobowiązań oddziału terenowego twk upoważniony jest prezes jednoosobowo, a w razie jego nieobecności łącznie jeden z wiceprezesów wraz z członkiem zarządu. Do ważności oświadczeń w zakresie praw I obowiązków majątkowych przekraczających zwykły zarząd oraz udzielania pełnomocnictw upoważniony jest prezes jednoosobowo, a w razie jego nieobecności łącznie dwóch wiceprezesów.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

8 aktualnych powiązań