Nazwa pełna

SPOWER JABŁOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000605074

NIP

9721261959

REGON

363852408

Adres siedziby

Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

1 marca 2016 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Przy składaniu oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • W PRZYPADKU SPOWER JABŁOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (SPÓŁKA) NIE MA MOŻLIWOŚCI ZIDENTYFIKOWANIABENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSPOSÓB OKREŚLONY W ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT. A) TIRET PIERWSZE, DRUGIE, TRZECIE ORAZ CZWARTE USTAWY Z DNIA 1.03.2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (USTAWA). NIE MA BOWIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA KONKRETNEJ OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA SPEŁNIAŁABY PRZESŁANKI OKREŚLONE W TYCH PRZEPISACH. TYM SAMYM ZASTOSOWANIE ZNAJDZIE ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT A) TIRET PIĄTE USTAWY. DLATEGO SPÓŁKA JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJE CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 26 stycznia 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 26 września 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 26 września 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

18,6 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017