Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 15 września 2015 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "PRZYJACIELE NA 103" IM. KRZYSZTOFA LAUSCHA

KRS

0000570082

NIP

7831730354

REGON

362407669

Adres siedziby

Władysława Sikorskiego 33 / 12, 61-537 Poznań, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

4 września 2015 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz zawierania umów i zobowiązań, a także udzielania pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia i reprezentowania stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu; Prezes i wiceprezes występujący jednoosobowo.

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz edukacji, oświaty i ochrony zdrowia; Inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu pozaszkolnego w szkołach i poza nimi; Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz innych; Inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności oświatowej, kulturalnej oraz sportowej; Działalność charytatywna i dobroczynna; Wyrównywanie szans edukacyjnych; Podejmowanie inicjatyw wspierających rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych; Współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami i placówkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i ich nauczycieli, terapeutów, rodziców, opiekunów; Inicjowanie, wspieranie i organizowanie działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób niepełnosprawnych; Inicjowanie, wspieranie i organizowanie działań i akcji społecznych oraz edukacyjnych mających na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie szeroko rozumianej problematyki niepełnosprawności.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane