Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "KLUB POZYTYWNEJ WYOBRAŹNI"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

10 sierpnia 2015 r.

KRS

0000566274

NIP

7262657213

REGON

362211699

Adres siedziby

Kryzysowa 49, 91-867 Łódź, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju demokracji w polsce, tworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój świadomości obywatelskiej poprzez podtrzymywanie I kultywowanie tradycji demokratycznej I niepodległościowej, a w szczególności: 1) propagowanie postaw obywatelskich I zasad demokratycznego państwa prawa; 2) propagowanie postaw humanistycznych, prospołecznych I patriotycznych; 3) działalność oświatowa z zakresu szeroko pojętej edukacji I wychowania młodzieży w duchu demokracji I patriotyzmu; 4) wspieranie, we współpracy z innymi organizacjami społecznymi I podmiotami gospodarczymi, osób zasłużonych dla budowania demokracji, niezależnej kultury I wolności słowa w regionie łódzkim oraz ich rodzin, niezależnie od ich obecnego miejsca zamieszkania; 5) integrowanie środowisk związanych z niezależną, opozycyjną działalnością na rzecz wolnej polski w kraju I za granicą; 6) obrona wolności I praw człowieka oraz swobód obywatelskich, przeciwstawianie się naruszaniu praw obywatelskich, nietolerancji I patologiom społecznym; 7) monitorowanie działalności instytucji publicznych pod kątem zgodności ich działania z prawem oraz interesem publicznym; 8) propagowanie tradycji opozycji demokratycznej poprzez upowszechnianie wiedzy na temat historycznej roli I wartości reprezentowanych przez opozycję demokratyczną w polsce oraz gromadzenie, opracowywanie, upamiętnianie I upowszechnianie różnego rodzaju świadectw historycznych I literackich związanych z problematyką opozycji demokratycznej w szczególności w regionie łódzkim; 9) upowszechnianie historii miasta łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji niepodległościowych I demokratycznych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli za stowarzyszenie uprawniony jest prezes zarządu lub dwóch członków zarządu działających łącznie. Dla ważności dokumentów dotyczących zobowiązań finansowych stowarzyszenia powyżej jednego tysiąca złotych wymagane są podpisy prezesa I jedngo członka zarządu lub skarbnika I jednego członka zarządu.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

KAPEWU.COM.PL

Adres e-mail

JERFRI@O2.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 6 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »