Nazwa pełna

LATARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000556856

NIP

5862297058

REGON

361465660

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 maja 2015 r.

Kapitał zakładowy

205 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki, w tym do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są: 1)prezes zarządu jednoosobowo 2)dwóch członków zarządu działających łącznie

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • JAKO OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ (APELLA S.A.), KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW (ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIR. 3 USTAWY Z DNIA 01.03.2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU)

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 25 września 2019 r.

  Wartość udziałów

  205 tys. zł

  Liczba udziałów

  4100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015