Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 9 grudnia 2021 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA KLUBU PODRÓŻNIKÓW ŚRÓDZIEMIE ALEJA PODRÓŻNIKÓW

KRS

0000556344

NIP

6793111050

REGON

361412214

Adres siedziby

Krakusa 9 / 15, 30-535 Kraków, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

4 maja 2015 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw majątkowych, składać może każdy członek zarządu samodzielnie. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie prezesa zarządu fundacji oraz drugiego członka zarządu fundacji ( wiceprezesa zarządu lub członka zarządu. Prezes zarządu fundacji uprawniony jest samodzielnie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych o wartości do 5 000 zł

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Cel działania

1. Wspieranie turystyki w różnorodnych jej formach. 2. Inicjowanie akcji mających na celu wzrost świadomości proekologicznej i wspierających ochronę środowiska. 3. Propagowanie idei podróży, osiągnięć podróżników i ich sylwetek. 4. Popularyzacja kultury fizycznej, turystyki i sportu jako mechanizmu wzmacniania więzi rodzinnej i społecznej. 5. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju turystyki w połączeniu z ochroną środowiska i zasobów naturalnych ziemi 6. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. 7. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. 8. Promowanie projektów mających znaczący wpływ na promocję turystycznych walorów Polski poza jej granicami. 9. Wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej. 10. Wspieranie rozwoju kontaktów międzykulturowych, promocji demokracji, poszanowania odmienności i tolerancji. 11. Aktywna promocja wzorców związanych z przestrzeganiem praw człowieka. 12. Rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych i społecznych pomiędzy przedstawicielami różnych krajów i społeczności. 13. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających turystyce i sportom górskim. 14. Upowszechnianie działań mających na celu poprawę kondycji fizycznej i psychicznej oraz ochronę i promocję zdrowia Polskiego społeczeństwa, w tym działalności leczniczej. 15. Upowszechnianie działań na rzecz nauki, edukacji, kultury, oświaty i wychowania. 16. Kształtowanie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat prozdrowotnego wpływu rekreacji, a w szczególności aktywności fizycznej. 17. Integracja różnych grup wiekowych i społecznych, o różnej sprawności fizycznej oraz intelektualnej. 18. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 19. Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 20. Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością. 21. Działalność na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych. 22. Doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół publicznych, niepublicznych, placówek oświatowych. 23. Organizowanie i prowadzenie działań wspomagających szkoły, placówki oświatowe, instytucje edukacyjne i kulturalne.

Beneficjenci rzeczywiści
Kolegium Fundatorów Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

10 tys. zł

Inne dane

Adres www

HTTPS.KLUBPODROZNIKOW.COM WWW.ALEJAPODROZNIKOW.ORG.PL

Adres e-mail

[email protected]