Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 12, obowiązujące od 18 lutego 2021 r.

Nazwa pełna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW ENERGETYKI ENERGA

KRS

0000545459

NIP

5842740220

REGON

360868024

Adres siedziby

Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

Data rejestracji

24 lutego 2015 r.

Zarząd Związku Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu związku uprawniony jest jednoosobowo prezes zarządu lub dwaj członkowie zarządu, bądź członek zarządu i ustanowiony prezes zarządu lub pełnomocnik.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Cel działania

Podstawowym celem i zadaniem związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów pracodawców zrzeszonych w związku, w szczególności poprzez: 1) podejmowanie działań w imieniu i na rzecz członków mających na celu ochronę ich dóbr materialnych i niematerialnych, 2) działanie na rzecz tworzenia i zapewnienia spokoju społecznego w stosunkach pracy, 3) wspieranie członków związku w prowadzeniu rokowań zbiorowych oraz w negocjowaniu układów zbiorowych oraz innych porozumień w zakresie objętym niniejszym statutem, 4) zawieranie w imieniu zrzeszonych członków ponadzakładowych układów zbiorowych, za wyjątkiem tych członków, którzy w uzgodnieniu z działającymi u nich organizacjami związków zawodowych nie wyraża woli objęcia ich postanowieniami tych układów. 5) podejmowanie inicjatyw mających na celu kształtowanie właściwej polityki społecznej zabezpieczającej interesy pracodawców, 6) podejmowanie działań mających na celu popularyzację problematyki związanej z polityką społeczną i gospodarczą oraz rozwiązań stosowanych w innych państwach członkowskich unii europejskiej.

Komitet założycielski