Nazwa pełna

KONFEDERACJA LEWIATAN

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000053779

NIP

5262353400

REGON

014859361

Data rejestracji

29 października 2001 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych organizacji pracodawców wobec związków zawodowych pracowników oraz organów władzy publicznej, 2. Prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką i stosunkami pracy, 3. Występowanie do organów władzy publicznej i organów sądowych w sprawach dotyczących zrzeszonych organizacji oraz praw i interesów pracodawców, 4. Opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do ustaw w zakresie objętym zadaniami organizacji pracodawców, 5. Udział w rokowaniach, w szczególności w celu zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień oraz rozwiązywania sporów zbiorowych pracy, 6. Delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy publicznej i władz sądowych, a także innych podmiotów, w których na podstawie odrębnych przepisów mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców, 7. Inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego, 8. Prowadzenie badań w sferze stosunków pracy i gospodarki, 9. Popularyzacja wiedzy ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej i technicznej oraz wiedzy w zakresie stosunków pracy, a także popieranie wydawnictw i publikacji dotyczących tych zagadnień, 10. Organizowanie i popieranie szkoleń pracodawców, kadry zarządzającej i działaczy gospodarczych oraz organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń środowiska pracodawców, 11. Organizowanie spotkań i innych form kontaktów pracodawców z przedstawicielami związków zawodowych i innych organizacji zawodowych pracowników, 12. Organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych, 13. Udział w postępowaniach prawnych mających wpływ na prawa pracodawców. 14. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

53,3 tys. zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

7

8,1 mln zł

6,8 mln zł

2007 - 2013

9

33,9 mln zł

28,9 mln zł

Łącznie

16

42 mln zł

35,7 mln zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu i na rzecz konfederacji lewiatan upoważnieni są: prezydent działający łącznie z pierwszym wiceprezydentem, prezydent działający łącznie z wiceprezydentem, pierwszy wiceprezydent działający łącznie z wiceprezydentem, dwóch wiceprezydentów działających łącznie, dyrektor generalny działający łącznie z prezydentem lub pierwszym wiceprezydentem. 2. Ponadto, do składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu i na rzecz konfederacji również uprawnieni są, jednoosobowo: prezydent, pierwszy wiceprezydent, dyrektor generalny.

Zobacz jeszcze 42 wpisy historyczne
Rada Główna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 101 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW ZP "B" 11 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY