Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 35, obowiązujące od 26 sierpnia 2019 r.

Nazwa pełna

KONFEDERACJA LEWIATAN

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000053779

NIP

5262353400

REGON

014859361

Data rejestracji

29 października 2001 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych organizacji pracodawców wobec związków zawodowych pracowników oraz organów władzy publicznej, 2. Prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką i stosunkami pracy, 3. Występowanie do organów władzy publicznej i organów sądowych w sprawach dotyczących zrzeszonych organizacji oraz praw i interesów pracodawców, 4. Opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do ustaw w zakresie objętym zadaniami organizacji pracodawców, 5. Udział w rokowaniach, w szczególności w celu zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień oraz rozwiązywania sporów zbiorowych pracy, 6. Delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy publicznej i władz sądowych, a także innych podmiotów, w których na podstawie odrębnych przepisów mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców, 7. Inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego, 8. Prowadzenie badań w sferze stosunków pracy i gospodarki, 9. Popularyzacja wiedzy ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej i technicznej oraz wiedzy w zakresie stosunków pracy, a także popieranie wydawnictw i publikacji dotyczących tych zagadnień, 10. Organizowanie i popieranie szkoleń pracodawców, kadry zarządzającej i działaczy gospodarczych oraz organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń środowiska pracodawców, 11. Organizowanie spotkań i innych form kontaktów pracodawców z przedstawicielami związków zawodowych i innych organizacji zawodowych pracowników, 12. Organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych, 13. Udział w postępowaniach prawnych mających wpływ na prawa pracodawców. 14. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu i na rzecz konfederacji lewiatan upoważnieni są: prezydent działający łącznie z pierwszym wiceprezydentem, prezydent działający łącznie z wiceprezydentem, pierwszy wiceprezydent działający łącznie z wiceprezydentem, dwóch wiceprezydentów działających łącznie, dyrektor generalny działający łącznie z prezydentem lub pierwszym wiceprezydentem. 2. Ponadto, do składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu i na rzecz konfederacji również uprawnieni są, jednoosobowo: prezydent, pierwszy wiceprezydent, dyrektor generalny.

Zobacz jeszcze 41 wpisów historycznych
Rada Główna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 97 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW ZP "B" 11 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY