ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

Numer KRS

0000053779

Numer NIP

5262353400

Numer REGON

14859361

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIU KONFEDERACJI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNINI SĄ: PREZYDENT KONFEDERACJI DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO, DWAJ WICEPREZYDENCI KONFEDERACJI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, DYREKTOR GENERALNY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, ORAZ PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W ZAKRESIE UMOCOWANIA.

ul. Zbyszka Cybulskiego 3

00-727 Warszawa

Polska

ZARZĄD