Dane aktualne

Nazwa pełna

KONFEDERACJA LEWIATAN

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

Data rejestracji

29 października 2001 r.

KRS

0000053779

NIP

5262353400

REGON

014859361

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Ochrona praw I reprezentowanie interesów zrzeszonych organizacji pracodawców wobec związków zawodowych pracowników oraz organów władzy publicznej, 2. Prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką I stosunkami pracy, 3. Występowanie do organów władzy publicznej I organów sądowych w sprawach dotyczących zrzeszonych organizacji oraz praw I interesów pracodawców, 4. Opiniowanie założeń I projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do ustaw w zakresie objętym zadaniami organizacji pracodawców, 5. Udział w rokowaniach, w szczególności w celu zawierania układów zbiorowych pracy I innych porozumień oraz rozwiązywania sporów zbiorowych pracy, 6. Delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy publicznej I władz sądowych, a także innych podmiotów, w których na podstawie odrębnych przepisów mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców, 7. Inspirowanie inicjatyw gospodarczych I prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego I technicznego, 8. Prowadzenie badań w sferze stosunków pracy I gospodarki, 9. Popularyzacja wiedzy ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej I technicznej oraz wiedzy w zakresie stosunków pracy, a także popieranie wydawnictw I publikacji dotyczących tych zagadnień, 10. Organizowanie I popieranie szkoleń pracodawców, kadry zarządzającej I działaczy gospodarczych oraz organizowanie seminariów, konferencji I innych form wymiany poglądów I doświadczeń środowiska pracodawców, 11. Organizowanie spotkań I innych form kontaktów pracodawców z przedstawicielami związków zawodowych I innych organizacji zawodowych pracowników, 12. Organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników I ekspertów do wykonywania zadań statutowych, 13. Udział w postępowaniach prawnych mających wpływ na prawa pracodawców. 14. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku pracy I przeciwdziałania bezrobociu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli I reprezentowaniu konfederacji na zewnątrz upoważnini są: prezydent konfederacji działający jednoosobowo, dwaj wiceprezydenci konfederacji działający łącznie, dyrektor generalny działający łącznie z członkiem zarządu, oraz pełnomocnicy działający samodzielnie w zakresie umocowania.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW ZP "B" 11 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

Ta organizacja ma jeszcze 112 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »