Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 27 listopada 2014 r.

Nazwa pełna

OPOLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW BVB 1909

KRS

0000533767

Adres siedziby

Tarnowska 27, Nakło, 46-050 Tarnów Opolski, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

27 listopada 2014 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych upoważnionych jest dwóch członków zarządu, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący zarządu działający łącznie z innym członkiem zarządu.

Cel działania

1. Promowanie klubu piłkarskiego ballspielverein borussia 09 e. V. Dortmund - w skrócie bvb 09, 2. Integracja społeczności kibiców, 3. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności piłkarskich młodzieży, 4. Promowanie opolszczyzny, 5. Współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, 6. Rozwijanie kultury i sztuki oraz ochronę dóbr kultury i tradycji, rozwijanie edukacji oraz inicjatyw społecznych, gospodarczych, 7. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 8. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, 9. Podwyższanie kwalifikacji członków i sympatyków stowarzyszenia, 10. Udzielanie pomocy prawnej, 11. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 12. Wzmacnianie poczucia zaangażowania i odpowiedzialności społeczności lokalnej za najbliższe otoczenie, 13. Działania w zakresie krajoznawstwa i sportu, 14. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 15. Działania na rzecz rozwoju obszarów wejskich i odnowy wsi, 16. Działania na rzecz integracji europejskiej promocji różnorodności, w tym szczególnie mniejszości narodowych i etnicznych, 17. Promocja i organizacja wolontariatu, 18. Działania na rzecz dzieci i młodzieży, 19. Działania w sferze pożytku publicznego, 20. Działania organizacji na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór