Nazwa pełna

"CENTRUM BEZROBOCIA"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000515428

NIP

1132878208

REGON

147313417

Data rejestracji

2 lipca 2014 r.

Data ostatniej zmiany

19 grudnia 2018 r.

Adres siedziby

Waszyngtona 67 / 12, 04-074 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Wspieranie osób niezatrudnionych I nisko zarabiających w ich potrzebach socjalnych, bytowych, materialnych, edukacyjnych, twórczych I rozwojowych. 2. Niesienie wszelkiej pomocy charytatywnej ludziom dotkniętym problemami braku zatrudnienia I niskich płac. 3. Przygotowanie dla osób niezatrudnionych I nisko zarabiających warunków zapewniających rozwój kompetencji zawodowych I społecznych, zdolności I talentów, społecznej kreatywności oraz obywatelskiego zaangażowania, zwłaszcza poprzez umożliwienie im kształcenia I podnoszenia świadomości ekonomicznej, prawnej I obywatelskiej. 4. Reprezentowanie potrzeb oraz interesów osób niezatrudnionych I nisko zarabiających w sferze publicznej. 5. Dostarczanie wiedzy eksperckiej dotyczącej uwarunkowań sytuacji osób niezatrudnionych I nisko zarabiających. 6. Wspomaganie inicjatyw społecznych I ekonomicznych służących poprawie sytuacji życiowej, socjalnej, bytowej, materialnej I rozwojowej osób niezatrudnionych I nisko zarabiających. 7. Stworzenie płaszczyzny współpracy I wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych, instytucji administracji rządowej I samorządowej w zakresie sytuacji socjalnej, bytowej, materialnej I rozwojowej osób niezatrudnionych I nisko zarabiających. 8. Działanie na rzecz stworzenia ram prawnych I rozwiązań instytucjonalnych poprawiających jakość I standardy życiowe oraz sytuację socjalną, bytową, materialną, I rozwojową osób niezatrudnionych I nisko zarabiających. 9. Działania na rzecz inkluzji społecznej osób niezatrudnionych I nisko zarabiających.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia w imieniu fundacji w tym w sprawach majątkowych składa prezes samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY