Nazwa pełna

REMONDIS OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000005094

NIP

7540333424

REGON

530590474

Adres siedziby

Aleja Przyjaźni 9, 45-573 Opole, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 marca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

6,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz podpisywania w jej imieniu upoważniony jest członek zarządu jednoosobowo. Jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz podpisywania w jej imieniu upoważnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie, albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

27 sierpnia 2004 r.

RKT-52/2004

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

6 marca 2003 r.

DDF-11/2003

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
  • STOSOWNIE DO TREŚCI ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT A) TIR. 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2018 R., POZ. 723, ZE ZM.) JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJEMY OSOBĘ FIZYCZNĄ ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W DANEJ SPÓŁCE TJ. CZŁONKÓW ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

11,9 mln zł

2020 r.

18,3 tys. zł

2017 r.

128,6 tys. zł

2016 r.

75,7 tys. zł

2015 r.

8,2 tys. zł

2014 r.

14 tys. zł

2013 r.

2,9 mln zł

2012 r.

42,7 tys. zł

2006 r.

300 zł

2005 r.

15,1 tys. zł

2005
2006
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2020
2022
15,1 tys. zł 300 zł 42,7 tys. zł 2,9 mln zł 14 tys. zł 8,2 tys. zł 75,7 tys. zł 128,6 tys. zł 18,3 tys. zł 11,9 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1560 SĄD REJONOWY W OPOLU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015