Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 21 stycznia 2008 r.

Nazwa pełna

SAMORZĄDNY NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW MIĘDZYWOJEWÓDZKIEJ SPÓŁDZIELNI USŁUGOWEJ - ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ

KRS

0000050919

NIP

9671236496

REGON

092966981

Adres siedziby

Plac Piastowski 3, 85-012 Bydgoszcz, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK ZAWODOWY

Data rejestracji

24 października 2001 r.

Zarząd Związku Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są uprawnieni: przewodniczący i inne osoby upoważnione przez zarząd związku. Do składania oświadczeń woli wymagane jest łączne działanie dwóch osób.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Cel działania

Celem związku jest obrona praw, godności i interesów pracowników w tym: 1. Obrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych pracowników i ich rodzin. 2. Obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagradzania, warunków socjalno - bytowych, rehabilitacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 3. Harmonizowanie działania spółdzielni z interesami ich członków i pracowników. 4. Oddziaływanie na rzecz demokratyzmu, praworządności, sprawiedliwości społecznej, koleżeńskiej solidarności w stosunkach międzyludzkich. 5. Kształtowanie etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych. 6. Inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i adaptacji społeczno - zawodowej młodych pracowników 7. Współuczestnictwo w kształtowaniu i realizacji zadań społeczno - gospodarczych spółdzielni celem pomnażania funduszu i jego sprawiedliwego podziału. 8. Umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego. 9. Kształtowanie aktywnych postaw działania dla dobra rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 206 SĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY I WYDZIAŁ CYWILNY